Istotne sprawy dziecka

Istotne sprawy dziecka

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z małżeństwem, czy też tylko z nieformalnym związkiem partnerskim, obydwojgu rodzicom co do zasady przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej wobec ich małoletniego dziecka, co w praktyce oznacza tyle, że oboje mają oni równe i takie samo prawo do współdecydowania o najważniejszych sprawach dotyczących ich potomstwa.

Czasami jednak zdarzają się takie sytuacje, kiedy to rodzice niestety nie potrafią się porozumieć w pewnych kwestiach dotyczących ich małoletniego dziecka – takich, jak na przykład wybór/zmiana placówki edukacyjnej, pozaszkolnych zajęć dodatkowych czy też dalszego kierunku kształcenia dziecka albo jeden z rodziców nie wyraża swojej zgody na wyrobienie dziecku dowodu osobistego/paszportu oraz na wakacyjny wyjazd zagraniczny małoletniego bądź na określony sposób leczenia dziecka (w tym na przykład na zapisanie go na specjalistyczną terapię psychologiczną). Co można w takiej sytuacji zrobić?

W takim przypadku każdy z rodziców może wystąpić do Sądu Rejonowego z wnioskiem o wyrażenie tzw. zastępczej zgody Sądu na określoną decyzję dotyczącą istotnych spraw małoletniego dziecka. W razie jej zaaprobowania przez Sąd orzeczenie Sądu – jak już sama nazwa wskazuje – zastępuje zgodę drugiego rodzica oraz jest tym samym wystarczające do podjęcia niezbędnych działań i czynności przez opiekuna domagającego się uzyskania takiej „zastępczej” zgody Sądu.