Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa

Obok spraw rozwodowych równie dużym ładunkiem emocjonalnym cechują się także postępowania sądowe dotyczące kwestii stricte majątkowych obydwojga współmałżonków. Dlaczego zatem ustrój rozdzielności majątkowej ma w związku małżeńskim aż tak duże znaczenie? Otóż z kilku następujących powodów.

Przede wszystkim, rozdzielność majątkowa sprawia, że po zawarciu związku małżeńskiego nie powstaje jeden wspólny majątek męża i żony, lecz każdy z małżonków zachowuje swój własny majątek odrębny, w który wliczają się wszystkie te dobra i przedmioty majątkowe, jakie małżonek posiadał jeszcze przed ślubem, jak również i te, które nabył on już po wstąpieniu w związek małżeński.

Poza tym, ustrój małżeńskiej rozdzielności majątkowej pozwala na uniknięcie odpowiedzialności finansowej przez jednego z małżonków za ewentualne długi drugiego współmałżonka, co może mieć istotne znaczenie nie tylko dla interesów majątkowych samych małżonków, ale i dla bytu całej ich rodziny.

Rozdzielności majątkowej dokonać można na dwa sposoby – w drodze umowy zawartej pomiędzy małżonkami przed notariuszem (czyli tzw. intercyzy) bądź też sądownie, lecz pierwszy ze sposobów jest możliwy do realizacji wyłącznie na zgodne żądanie obydwojga małżonków – kiedy takiej zgody nie ma, jedynym rozwiązaniem pozostaje wówczas droga sądowa.

Co do zasady Sąd ustanawia rozdzielność majątkową między małżonkami z datą wyroku bądź z datą wytoczenia powództwa, jednakże w szczególnych przypadkach możliwe jest też ustanowienie ustroju małżeńskiej rozdzielności majątkowej z jeszcze inną datą wcześniejszą – w zależności od określonych okoliczności sprawy.

Należy mieć na względzie również i to, że ustanowienie ustroju małżeńskiej rozdzielności majątkowej jest pierwszym krokiem do tego, aby móc dokonać podziału majątku wspólnego – przed notariuszem bądź też sądownie. Bez uprzedniej rozdzielności majątkowej wszelkie dyspozycje i rozporządzenia majątkiem wspólnym między małżonkami będą nieważne, bezskuteczne oraz całkowicie pozbawione mocy prawnej.