Władza rodzicielska

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska to nic innego jak ogół praw oraz obowiązków, jakie przysługują każdemu rodzicowi względem jego małoletniego dziecka. Prawa te i obowiązki w praktyce sprowadzają się natomiast do współdecydowania przez obydwoje rodziców o tzw. istotnych sprawach ich dziecka – takich, jak wybór placówki edukacyjnej, kierunek dalszego kształcenia dziecka czy też sposób jego leczenia zarówno w sytuacjach dnia codziennego, jak i w przypadkach zagrażających życiu i zdrowiu małoletniego.

Zasadą jest to, że każdemu rodzicowi przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej nad jego małoletnim dzieckiem. Niemniej jednak, w zależności od „natężenia” negatywnych postaw i zachowań rodzica, jego władza rodzicielska nad dzieckiem może zostać mniej lub bardziej ograniczona, a nawet – w ekstremalnych sytuacjach – może on jej zostać przez Sąd pozbawiony całkowicie.

Z zagadnieniem władzy rodzicielskiej ściśle związana jest także kwestia tzw. zarządzeń opiekuńczych Sądu. Sąd może bowiem na przykład w ramach przysługujących mu uprawnień oraz kompetencji w sytuacjach zagrażających dobru małoletniego dziecka zobowiązać jednego albo oboje rodziców (także wraz z ich małoletnim dzieckiem) do odbycia terapii indywidualnej lub rodzinnej w specjalistycznej placówce bądź w poradni psychologiczno-pedagogicznej albo u certyfikowanego terapeuty, poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej przez rodzica stałemu nadzorowi kuratora sądowego, zaś w skrajnych oraz wyjątkowych przypadkach – nawet umieścić małoletnie dziecko w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej.